تاریخچه صنایع دستی در ایران بخش اول

تاریخچه صنایع دستی در ایران بخش اول

آثار صناىع دستى جاىگاه وىژه اى در هنرهاى هرکشور داشته و نشان از آداب و رسوم، اعتقادات و شراىط زندگى مناطق مختلف دارد. کشور عزىز ما اىران به دلىل گستردگى جغرافىاىى، تنوع آب و هواىى، شراىط اقلىمى و نىز فرهنگ و تمدن دىرىنه و استوار، داراى آثار فراوان و گوناگون صناىع دستى است.
تنوع رشته هاى صناىع دستى به جنس مواد اولىه، روش تولىد، کاربرد، شکل نهاىى و … آن ها باز مى گردد. به همىن دلىل تا کنون براساس دىدگاه هاى مختلف، طبقه بندى هاىى براى صناىع دستى ارائه شده که هرىک در جاى خود قابل تأمل است. در اىن سلسه مقالات تلاش ما بر اىن است که هنرجوىان گرامى با درک ژرف ترى نسبت به سه عامل تشکىل دهندهٔ صناىع دستى ىعنى هدف، شکل ظاهرى و فنّاورى(روش تولىد) به آشناىى همراه با ارزىابى نسبى دست ىافته و بتوانند جاىگاه صناىع دستى را در مىان ساىر هنرها کشف کنند. همچنىن براى آسان تر شدن محتوا، زىرمجموعهٔ هرىک از اىن عوامل سه گانه را در جدول و به صورت مشروح همراه با تعرىف و مثال آورده اىم. تعرىف هر رشته و آثار آن در قسمت های مختلف براساس فرآىند تولىد و چگونگى ساخت انجام شده است. در روند معرفى آثار هر فصل با نگاهى ىکسان پس از تعرىف به انواع محصولات، هدف و کاربرد،شکل ظاهرى )طرح ها و نقش ها(، فناورى )روش تولىد، ابزار و وساىل، مواد اولىه و روش هاى تولىد( پرداخته اىم. ازآن جا که محتواى اىن کتاب آشناىى با صناىع دستى است از تصاوىر متنوع و لازم در حد امکان استفاده شده است.

تنظیم و گرد آوری فروشگاه صنایع دستی و کارت عروسی نگارخانه

0 پاسخ

ثبت دیدگاه

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
به ما بپیوندید !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *