لوح یادبود و کتیبه های نقش برجسته آسمانی .هدیه ای ماندگار.درج نام دلخواه