تابلو سفالی

لوح یادبود و کتیبه های نقش برجسته آسمانی