صحافی و ساخت کتاب به روش سنتی

صحافی و ساخت کتاب به روش کاملا سنتی و ابتدایی همراه با دستگاه های اولیه