آموزش صحافی و طلاکوب و وسایل مربوطه

ویدئوی آموزشی دستگاه طلاکوب خط زن(حروف چینی)

آموزش دستگاه طلاکوب خط زن(حروف چینی) دستگاه مورد استفاده در این آموزش امریکایی بوده و با دستگاه ارائه شده در ایران تفاوت چندانی ندارد.