آموزش صحافی و طلاکوب و وسایل مربوطه

ویدئوی آموزش صحافی سنتی با وسایل ابتدایی

آموزش صحافی سنتی با وسایل ابتدایی و جلد سازی کتاب به چرم طبیعی جهت استفاده در کتب نفیس و قدیمی با ابتدایی ترین روش صحافی بدون استفاده از وسایل و امکانات امروزی