متن کارت عروسی جالب

متن تقدیر روز مرد

متن لوح تقدیر از خانواده شهدا

متن لوح تقدیر از شاعران

متن لوح تقدیر روز معلم

متن تقدیرنامه خیرین

متن لوح تقدیر بازنشستگی

متن لوح تقدیر روز خبرنگار

متن لوح تقدیر روز زن و مادر

متن لوح تقدیر موسیقی