نوشته‌ها

راه اندازی وب سایت تشریفات عروسی مهر و یاد(دستور العمل ها)

راه اندازی وب سایت تشریفات عروسی مهر و یاد(دستور العمل ها)

دستورالعمل های پذیرش و ثبت نام :

 • سیستم صدور کارت اعتبار حضور برای شرکت کنندگان

هماهنگی در خصوص مکان ارائه اطلاعات

الف : مناسب بودن حمل ارائه اطلاعات با در نظر گرفتن

 • راحتی عبور و مرور در محل
 • قابل مشاهده بودن محل برای عموم
 • ایمنی مکان اطلاعات
 • کافی بودن مکان اطلاعات

ب : فراهم کردن محیط فیزیکی لازم برای ارائه اطلاعات

( میز ، desk ، چادر ، کیوسک )

پ : اطمینان از این که علائم و تابلوهای اطلاع رسانی قابل مشاهده و درخشان باشد

ت : فراهم کردن تجهیزات نظیر دستگاه فکس ، کامپیوتر ، کپی ، تابلوهای اطلاع رسانی

ث : اطمینان از این که اطلاعات قابل دسترسی باشد ( برنامه مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد ، دستور کار مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد

تهیه سیستم صدور کارت اعتبار حضورشرکت کنندگان در مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد: بازوبند – اتیکت نام – گردن آویز

هماهنگی در خصوص طراحی دکور و زمینه صحنه

الف : مشخص کردن نیازها در موارد زیر

 • دکوراسیون ، علائم و تابلوها ، جلوه های ویژه ، موانع حفاظتی ، با در نظر گرفتن تاثیرات محیطی ، اثر رنگ

ب : همسو بودن با قوانین در موارد زیر :

 • دکوراسیون فضای باز
 • به هوا فرستان بالنهای تبلیغاتی
 • دکوراسیون جایگاه سان و رژه
 • آتش بازی
 • نور پردازی لیزری

ج : هماهنگی در خصوص ساعت شروع

 • جمع آوری صحنه

ت : سفارش دادن تجهیزات و خدمات مورد نیاز

 • انتخاب بهترین گزینه
 • اطمینان از اینکه زمینه ، رنگ ، آرمهای طراحی شده هماهنگ هستند

ث : اطمینان از اینکه نظرات میهمانان مهم یا حامیان مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادتامین شده باشد

ج : رعایت مفاد توافق نامه مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادو اطمینان از اینکه پرچم ها به خوبی برافراشته می شوند

چ : اطمینان از اینکه علائم و پایه های حفاظتی مانعی در مسیر دید افراد شرکت کننده نباشد

ح : اطمینان از اینکه دکوراسیون قابل استفاده مجدد است و یا اینکه به خوبی قابل جمع آوری باشد

هماهنگی در خصوص خدمات اضطراری و امنیتی

 • تعیین نیازهای امنیتی و اضطراری
 • نوع مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادخاص
 • ساعت شروع و خاتمه توسط تشریفات عروسی مهر و یاد
 • نوع محل برگزاری ، اینکه در حمل باز و بسته باشد
 • تعداد شرکت کنندگانی که در مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادحضور دارند
 • آمار گروه سنی شرکت کنندگان
 • تعداد افراد مهم
 • نوع خدمات غذا و نوشابه
 • تعداد وسایل و تجهیزات موجود در توسط تشریفات عروسی مهر و یاد
 • تعداد نظرات ورودی و خروجی به توسط تشریفات عروسی مهر و یاد
 • طرح های احتمالی ترافیکی و عبور و مرور

ب : همسو بودن با قوانین ( مقررات آتش نشانی )

پ :تماس با نهادهایی نظیر آتش نشانی

 • اطلاع رسانی در مورد ساعت برگزاری توسط تشریفات عروسی مهر و یاد
 • ارائه اطلاعات به روز و منظم

ت : هماهنگی در موارد زیر

 • وسایل نقلیه اورژانسی و پزشک
 • تهیه نیازهای نهادها مانند : چادر های پزشکی و ایجاد مرکز فرماندهی برای مواقع اضطراری
 • برگزاری جلسات آموزشی برای کارکنان
 • صدور کارت شناسایی حضور

ث : در جریان قرار دادن کارکنان در مورد رئوس مهم ایمنی و اضطراری

ج : دستور العمل ها و شیوه های واکنشی در موارد زیر

 • کنترل شلوغی و ازدحام
 • فعالیت های تروریستی
 • تخلیه محل
 • کودکان و اشیاء گم شده

چ : ایجاد یک سیستم ارتباطی بین نیروهای حفاظتی داخلی و نیروهای امنیتی خارج هتل و هماهنگی با مدیریت مجموعه

ح : اطمینان از اینکه مراکز اورژانس و کمک های اولیه آماده و مجهز باشند

خ : علائم و تابلوهای امنیتی در معرض دید و محل مناسب باشند

د : تهیه گزارش وقایع و ثبت رویدادهای مهم مرتبط با توسط تشریفات عروسی مهر و یاد

 

 

ارائه خدمات و پذیرایی غذا :

الف : مشخص کردن نیازها نظیر : تعداد میهمانان ، تعداد دفعات پذیرایی ، رژیم های غذایی خاص اعلام شده

ب : همسو بودن با قوانین و انتظارات حامیان مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادو در نظر گرفتن مزایا و امتیازات ویژه برای آنها

پ : هماهنگی در خصوص سرو غذا و پذیرایی در توسط تشریفات عروسی مهر و یاد

 • تعیین نقش ها و مسئولیت ها نظیر اینکه چه افرادی میزها را بچیینند ، چه افرادی وسایل را فراهم کنند و مسئولیت های امور پشتیبانی به عهده چه کسی باشد
 • تائید زمان ، تاریخ ، مکان برگزاری و لیست غذایی در خواست شده
 • هماهنگ کردن زمان ارائه خدمات غذایی با برنامه کاری توسط تشریفات عروسی مهر و یاد
 • تهیه دستور العمل کنترل کارکنان
 • پذیرایی در زمان استراحت بین مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادو تعیین زمان و مکان پذیرایی
 • تعیین لیست غذا وقیمت با کمک مسئول آشپزخانه
 • اطلاع رسانی به کارکنان در خصوص آخرین تصمیمات اتخاذ شده
 • برای تدارک غذا در آشپزخانه داخلی مرکز برگزاری توسط تشریفات عروسی مهر و یاد
 • هماهنگی نوع غذا با نوع مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد برگزار شده
 • تعیین لیست غذا و قیمت ها
 • در صورت تهیه و توزیع غذا در خارج از توسط تشریفات عروسی مهر و یاد
 • پیدا کردن تهیه کننده غذا
 • بررسی منوها
 • توجه به قیمت ها
 • انعام و محاسبه حق سرویس و عوارض
 • تجربه کاری آن پیمانکار
 • منابع تهیه مواد غذایی پیمانکار

خدمات و پذیرایی نوشیدنی :

الف : همسو بودن با قوانین

 • رعایت قوانین در مورد نوشیدنی هایی که برای سلامتی مضر است
 • انتظارات حامیان مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادنظیر امتیازات ویژه برای آنها

ب :تائید اینکه برای نوشیدنی ها باید هزینه ای پرداخت شود و یا رایگان و جزئی از پذیرایی است

پ : تهیه نوشابه ها و تجهیزات مورد نیازپذیرایی نوشیدنی های مختلف ، جایخی ، یخ ، برچسب انواع نوشابه ها

ث : هماهنگی برای:

 • فراهم کردن تجهیزات مورد نیاز پذیرایی
 • انتقال نوشابه ها ، انبار داری ، برگشت بطری ها به انبار ، بطری های خالی
 • امنیت نگهداری نوشابه های مختلف

ت : آموزش افراد مسئول برای پذیرایی نوشیدنی ها

سایر خدمات مورد نیاز :

الف : مترجم

ب : برنامه های جانبی

پ : در نظر گرفتن سالنی جهت همراهان

ت : بخش اشیاء گم شده و پیدا شده

ث : برگزاری تورهای مختلف

ج : خدمات انبار داری وسایل

ادارمه  در بخش بعد

تنظیم و گرد آوری سایت تشریفات عروسی مهر و یاد

راه اندازی وب سایت تشریفات عروسی مهر و یاد (هماهنگی)

راه اندازی وب سایت تشریفات عروسی مهر و یاد (هماهنگی)

هماهنگ کردن مختلف مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادخاص : تهیه برنامه برگزاری مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد: implement event program الف : بررسی محتوای برنامه مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادنظیر برنامه سرگرمی ، غذا و نوشابه و غیره ب : در نظر گرفتن : – موارد و امکانات مورد نیاز برنامه – بودجه

پ : تهیه دستور کار set agenda – توجه به ترتیب منطقی و صحیح برگزاری مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد – توجه به محدودیت زمانی – اطمینان از اینکه مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد با امور روزمره و عمومی تداخلی نداشته باشد

ت : پیگیری احتیاجات مورد نیاز Manage multiple priorities مدیریت اولویت های چندگانه یا موازی الف : تمرکز بر مسئولیت های محوله به افراد و اهداف برگزاری مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد

ب : توجه به جزئیات برنامه

پ : همکاری و هماهنگی با اعضاء گروه کاری • مشخص کردن نقشها و مسئولیت ها • تنظیم برنامه کاری هر فرد

ت : تقسیم مسئولیت های بزرگ به بخشهای کوچک تر • اولویت بندی وظایف و مسئولیت ها

ث : انتخاب افراد مناسب برای وظایف مختلف • تشخیص توانایی ها و محدودیت های فردی کارکنان • اختیار دادن به افراد و تعیین میزان پاسخگویی کارکنان

ج : ارزیابی و کنترل و نظارت بر افراد و کمیته های کاری طراحی مکان : Develop site plan الف : مشخص کردن نیازها • فضا • ساختمان ها • امکانات رفاهی • پارکینگ • ارتباطات مخابراتی • امکانات امدادی

ب : تائید موقعیت ساختمانها و امکانات رفاهی پ : تعیین الزامات محیطی

ت : بازدید از محل و مرور برنامه • در نظر گرفتن تعداد میهمانان و صندلی ها • تعداد پنجره ها • رمپ جانبازان ویلچر • تعداد آسانسورها • تعداد دستشویی ها • تعداد درهای خروجی

ث : در صورت لزوم تنظیم مکان اجرای برنامه هماهنگی در خصوص سیستم های ارتباطی :

الف : تعیین نیازها با در نظر گرفتن – نوع و اندازه مکان برگزاری توسط تشریفات عروسی مهر و یاد – تعداد شرکت کنندگان در توسط تشریفات عروسی مهر و یاد – محافظین و همراهان – کارکنان و نیرو – پرسنل اورژانس ( پلیس – آتش نشانی – پزشکی ) – رسانه های گروهی

ب : فراهم کردن تجهیزات و خدمات – موبایل – بی سیم – پیجر – کامپیوتر و مودم – ماشین های تکثیر – اسکنر – دستگاه فاکس – تابلوهای روان – دستگاه های ترجمه همزمان – آموزش افراد در مورد استفاده از تجهیزات و خدمات هماهنگی در خصوص چیدمان محل اجرای برنامه :

الف – بررسی در دسترس بودن مکان برگزاری مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاددر تاریخ و ساعت مورد نظر

ب – برنامه ریزی با ذکر جزئیات در مورد انتقال وسایل تنظیم و چیدمان مکان پ – پیگیری جهت اطمینان از پیشرفت امور طبق برنامه – رسیدن به موقع خدمات و تجهیزات – ورود گروه های خدماتی و همراهان – زمان لازم برای تمرین و توجیه همراهان و شرکت کنندگان در توسط تشریفات عروسی مهر و یاد هماهنگی در خصوص صحنه ( سن )

الف : تعیین نیازهای صحنه – اندازه – ارتفاع – سطح و فراقیت صحنه – مکان قرار گرفتن صحنه – راه دسترسی به صحنه – موانع لازم برای کنترل عبور مرور – پوشش مناسب کابلهای وسایل الکتریکی – تجهیزات خاص نظیر باندهای صدا –نور – جلوه های ویژه

ب : بارزسی از نصب وسایل و اطمینان از استاندارد بودن آنها – بازدید از صحنه و اطمینان از اینکه موارد تکنیکی آماده باشد – صحنه – امکانات نور صدا و تصویر – امکانات رفاهی و تسهیلات برای افراد vip و cip – نظیر اتاقهای تعویض لباس – انبار وسایل صحنه

ت : هماهنگی بیشتر در وسایل زیر – اجاره تجهیزات – هماهنگی با واحد فنی و تکنیکی واحد نور و صدا – تعمیر تجهیزات چیدمان صندلی در مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد:

الف : تعیین نیاز به صندلی مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادبا در نظر گرفتن • تعداد افراد • نوع چیدمان صندلی در توسط تشریفات عروسی مهر و یاد • دستور کار نحوه نشستن میهمانان در توسط تشریفات عروسی مهر و یاد • استراحت بین توسط تشریفات عروسی مهر و یاد • توجه به افراد معلول و خاص در توسط تشریفات عروسی مهر و یاد • وضعیت آب و هوایی

ب : تعیین خط مشی مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد: • محرمانه و غیر علنی بودن یا اجاره ورود همگانی به توسط تشریفات عروسی مهر و یاد

پ : طراحی محل • در نظر گرفتن دید • ایجاد مسیر دسترسی منظم به محل های نشستن و استفاده از علائم و راهنما

ت : همسو بودن با قوانین نظر رعایت استانداردهای ساختمانی و آئین نامه های آتش نشانی

ث : برطرف کردن نیازمندیهای محل استقرار و نشستن : هماهنگی در خصوص ارائه خدمات برای افراد معلول :

الف : مشاوره با انجمن های معلولین • صندلی ها • خدماتی مثل پارکینگ ، دستشویی ، اتاق همراهان • وسایل برقراری ارتباط با افراد ناشنوا • آشنایی با استاندارد ها به عنوان مثال : علائم مشخص کردن پارکینگ معلولین • مسیرهای ورودی شیب دار

ب : مشاوره با متصدیان محل برگزاری درباره خدمات و امکانات برای افراد معلول پ : هماهنگی و برطرف کردن نیازها نظیر قراردادن علائم ورودی به مکانهای مخصوص و اجاره ورود زود هنگام به توسط تشریفات عروسی مهر و یاد

ت : آگاهی دادن به کارکنان در مورد ارائه خدمات و برخورد با افراد معلول الف : تعریف نیازهای پارکینگ • تعیین محلهای سوار شدن به اتومبیل ها • پارکینگ های رزرو شده برای افراد معلول ، vip و حامیان توسط تشریفات عروسی مهر و یاد • مجوز ورود به پارکینگ • مسیرهای ورودی و محلهای خروجی و دریافت بار و تجهیزات و خودروهای امدادی • خدمات و تجهیزات ضروری شامل: ۱

– لوازم تعمیر ۲- پلیس و پرسنل نگهبان ۳- موانع عبور ۴- سرویس نقل و انتقال با مسیرهای مشخص ۵- علائم و تابلوهای راهنما

ب : رعایت قوانین راهنمایی و شهرداری در پارکینگ پ: پارکینگ مناسب با ظرفیت و نیاز ساختمان باشد ت : اعلام در دسترس بودن خدمات پارکینگ و ساعات کاری آن

ث : تعیین ضوابط و آگاه کردن پرسنل پارکینگ نسبت به حدود و اختیارات هماهنگی در خصوص مکانهای کنترل ورود و خروج : الف : تعیین مکان مناسب ورود و خروج با در نظر گرفتن ایمنی ، روانی ترافیک قوانین شهری

ب : فراهم کردن تجهیزات و لوازم از قبیل :

• کیوسکهای انتظاماتی • ماشین های صندوق داری • بلیط ها • محل نگهداری امانات موعوین • دستگاه کارت خوان – کارتهای اعتباری • بیسیم و تلفن • برنامه مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد، بروشور و نقشه های راهنما • دستگاه خود پرداز بانکی • علائم و تابلوهای راهنما

پ : اطمینان از اینکه کارکنان در موارد زیر آموزش دیده باشند : • کنترل بلیط • تشخیص کارت اعتبار شرکت در توسط تشریفات عروسی مهر و یاد • دستورالعمل های ورود رایگان افراد • استفاده از ماشین های صندوق داری • کنترل مبادلات پولی و طرز استفاده از کارتهای اعتباری • امنیت پول های دریافتی • کنترل افراد ناراضی و مشکل ساز

ت : انجام روشهای نظارتی در مورد شمارش افراد ، ورودیه ها ، کنترل پولهای نقد و فروش بلیط – هماهنگی در خصوص حمل ثبت و پذیرش میهمانان

الف: فراهم کردن تجهیزات و وسایل مورد نیاز • میزو چیدمان میز پذیرش • تجهیزات ارتباطی • علائم و تابلوهای راهنما • تجهیزات و وسایل تبلیغاتی حامیان توسط تشریفات عروسی مهر و یاد • اتیکت های عناوین شرکت کنندگان • کارت اعتبار حضور شرکت کنندگان در توسط تشریفات عروسی مهر و یاد • برنامه توسط تشریفات عروسی مهر و یاد • دستور کار • نقشه ها ، شامل نقشه مکان برگزاری مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادگردهمایی ها • لیست نمایندگان دعوت شده به توسط تشریفات عروسی مهر و یاد • لیست اشخاص vip و مهم • میهمانان از پیش ثبت شده و دارای رزرو • تلفنهای تماس اضطراری • فرم های ثبت مشخصات میهمانان • پایه های عبور و هدایت میهمانان • برق و نورپردازی محل پذیرش میهمانان • دکوراسیون و desk پذیرش میهمانان

ب : قرار دادن محل ثبت و پذیرش در طبقه همکف پ : بررسی دقیق محل ثبت و پذیرش ت : اطلاع رسانی به کارکنان در مورد • محل دستشویی ها • اتاق های گردهمایی و ….. سالنهای غذا خوری….. ادامه در بخش بعدی

تنظیم و گرد آوری سایت تشریفات عروسی مهر و یاد

راه اندازی وب سایت تشریفات عروسی مهر و یاد ( راه اندازی)

راه اندازی وب سایت تشریفات عروسی مهر و یاد ( راه اندازی)

تشریفات عروسی مهر و یاد : special events

صنعت برگزاری و تشریفات عروسی مهر و یاد از جمله مباحثی است که توجه کمتری به آن شده است . در صورتی که سهم خوبی در افزایش آبروی سازمانهای برگزار کننده دارد .

تاثیر اقتصادی صنعت تشریفات عروسی مهر و یاد در اقتصاد جهان بالغ بر میلیاردها دلار در سال می باشد .

بر پایی یک اجلاس بین المللی با حضور ۳۰ هزار نماینده در اسکاتلند سود اقتصادی به میزان ۳۲ میلیون پوند برای آن کشور به دنبال داشت . یاد آور میگردد از طریق خدمات حمل نقل . هتلها . رستورانها . خرید . شرکت های هواپیمایی و …

این سودآوری به دیگر بخشهای اقتصادی منتقل میگردد همچنین بازدید کنندگانی را از مناطق دیگر جهان به خود جذب می کند که ارتقاء اقتصاد محل را نیز به همراه دارد .

بعضی برآوردها هزینه اقامت هر میهمان به ازاء متوسط ۶/۲روز در یک مرکز اقامتی را بین ۵۲۵ تا ۹۷۰ دلار نشان می دهد .

همچنین هر ۲۰ هزار دلار پرداخت پول توسط میهمانان یک شغل تازه ایجاد می کند .

نقش مثبت برگزاری این مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادانکار ناپذیر است هنگامی که موجب احیاء و بهسازی مراکز خدماتی تجاری ، تفریحی ، رفاهی در شهر های میزبان می شود .

مولفه های صنعت تشریفات عروسی مهر و یاد عروسی مهر و یاد ( مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادخاص )

 1. برگزار کننده توسط تشریفات عروسی مهر و یاد
 2. شرکتهای طراح توسط تشریفات عروسی مهر و یاد
 3. انتخاب منطقه مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد
 4. انتخاب مکان توسط تشریفات عروسی مهر و یاد
 5. نوع مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادخاص و تشریفات عروسی مهر و یاد

برگزار کننده مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد:

اصول و نیازهای برگزاری مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد ها را ارائه می کند اهداف ، حضور میهمانان ، مکان ، نوع امکانات مورد نیاز و بودجه برای مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادرا تعیین می کند .

برگزار کنندگان مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادمی توانند از مجامع و شرکتهای مختلف سازمانهاو ارگانهای خصوصی و دولتی باشند .

طراح مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادخاص :

طراح می تواند عضوی از انجمن یا شرکت یا یک پیمانکار حرفه ای باشد که طاحی و نظارت بر توسط تشریفات عروسی مهر و یاد را به عهده دارد . طراحان اجلاس معمولا تصمیم گیرنده نهایی نیستند ولی اغلب پیشنهادات خود را به برگزار کننده ها می دهند و تاثیر زیادی بر تصمیم گیری دارند .

انتخاب منطقه برگزاری توسط تشریفات عروسی مهر و یاد :

اشاره به موقعیت و محیطی دارد که مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاددر آن برگزار می شود می تواند یک منطقه بین المللی یا ملی در شهر یا طبیعت یا فرودگاه باشد در انتخاب منطقه باید معیارهای کلیدی را در نظر داشت :

مثل : اهداف توسط تشریفات عروسی مهر و یاد ، قالب یا شکل مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد، تعداد میهمانان و حضار ، تفاوت سمت ها ، رده بندی شغل ها ، بودجه ، لوازم و نیازمندی اقامتی ، انتظارات حامیان مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاد، حمل و نقل ، … می باشد همچنین طراح مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادباید به موارد مهمی مثل مسائل سیاسی اقتصادی ، امکانات پایه ای ، ارتباطات ، شرایط آب و هوایی ، ایمنی و امنیت را مورد توجه قرار داد .

انتخاب مکان برگزاری :

مکان برگزاری مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادجایی است که امکانات برگزاری یک همایش بین المللی یا در سطح ملی را داشته باشد این مکان می تواند یک هتل بزرگ با سالنهای متعدد و خدمات غذا و نوشیدنی ممتاز یا یک مرکز آموزشی و دانشگاه ییا یک کشتی تفریحی بزرگ باشد .

امروزه شهرداریها و سازمانهای شهری مکانهای برگزاری را وسیله ای برای کسب درآمد قرار می دهند و از نظر نقش پذیرایی متولیان امر راقبند مکان برگزاری غیر متعارفی را برای یک نشست بیاد ماندنی و نوعی خوش آمد گویی صمیمانه به میهمانان انتخاب کنند.

نوع مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادخاص :

۱ – assembly این اصطلاح به معنی یک گردهمایی رسمی بزرگ است که طی آن مقام ارشد یک صنف یا شرکت اعضاء خود را مخاطب قرار می دهند.

۲- میهمانی جشن شام وپاداش : award dinner

عموما میهمان جشن شام بخش اصلی و ضروری یک مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادمی باشد که در انتهای همایش بر پا می شود و هدف اصلی آن معاشرت و نزدیک شدن اعضاء و ایجاد یک وضعیت شاد همراه با سرگرمی و موسیقی و استفاده از یک مجری شناخته شده در آن رایج است .

۳- clinic جلسه آموزشی است که طی آن شرکت کنندگان یک موضوع را با کار عملی یاد می گیرند . می تواند بصورت آموزش کارکنان و پرسنل برگزار شود یا حضور گروههای کوچک که نکته هایی را از کار عملی در کنار هم می آموزند برگزار شود .

۴- colloquium نشستی با شرکت اعضای آکادمی علوم و دانشمندان که طی آن سخنرانی انجام و جلسه پرسش و پاسخ انجام می شود .

۵- conference در انگلیسی واژه کنفرانس معمولا برای شرح نشست هایی با جلسات عمومی و با شرکت جمعی از شرکت کنندگان می باشد . کنفرانس ها اساسا منحصر به اعضاء یک شرکت یا حرفه خاص است . سطح شرکت حضار برای اجرای یک کنفرانس ۳۰ تا ۱۵۰ نفر می باشد .

۶- congress کنگره : اصطلاح کنگره معمولا در اروپا معادل توسط تشریفات عروسی مهر و یادی است که در آمریکا به عنوان convention از آن نام برده می شود .

۷- convention به معنای گردهم آمدن یا یک مجلس مذهبی ، سیاسی ، تشکیلات تجاری ، انجمن صنفی و …. که با حضور حضار یا نمایندگان آنها بصورت دوره ای ( سالانه و در یک تاریخ مشخص ) برگزار می شود . اصطلاح convention در آمریکا برای نشست هایی با بیش از ۲۵۰ تا ۳۰ هزار مدعو و بکار می رود که معمولا چند روز بطول می انجامد و ترکیبی از جلسات هیئت مدیره ، جلسه عمومی ، سمپوزیوم ها ، کارگاه ها ، نمایشگاه ها و غیره می باشد .

۸- نمایشگاه یا exhibition : توسط تشریفات عروسی مهر و یادی است برای گردهم آمدن تهیه کنندگان محصولات ، لوازم و خدمات در محیطی که بتوان آنها را برای حاضرین یا بازدید کنندگان به نمایش گذاشت . نمایشگاه ها ممکن است به تنهایی برگزار شود یا جزیی از یک همایش بزرگ باشد .

۹- forum : ( مناظره ) نشستی که طی آن کارشناسان در مورد یک موضوع خاص صحبت می کنند و معمولا با بیان دیدگاه های مختلف همراه است . طی آن حضار فرصتی برای شرکت در بحث و گفتگو پیدا می کنند . به مناظره ممکن است بحث عمومی گفته شود .

۱۰- جلسات تشویفی incentive ( مثل اسکار )

این مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادبه منظور تشویق و اهداء جایزه به شرکت کنندگان برای کسب موفقیت های ویژه برگزار می شود اغلب شامل بیان تجربیات حاطات و سرگرمی می شود . خانواده ها به این مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یاددعوت می شوند و تمامی مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادتوسط یک شرکت یا سازمان برگزار می شود .

۱۱- سخنرانی lecture : یک نوع ارائه رسمی است که طی آن یک کارشناس برای حضار در مورد موضوعی صحبت می کند .

۱۲- meeting : شرکت کنندگان کمی دارد بین ۲ تا ۱۲ نفر که طی آن در یک مکان بدون حفاظ در چهارچوب یک حرفه یا موضوع خاص مباحثه می کنند.

۱۳- جلسه اعلان یا آگهی : poster session بخشی از یک کنفرانس آکادمی است که طی آن به نویسندگان فرصتی برای نمایش گزیده هایی از مقالاتشان بر روی برد داده می شود تا حضورا با نمایندگان شرکتها ملاقات و در رابطه با یافته هایشان توضیح دهند .

۱۴- ارائه و معرفی presentation

برای جلسه ای بکار می رود که در آن گوینده ای یک محصول ، یک برنامه ، یک روش تجاری جدید و …. در قالب رسمی شرح می دهد حضار درباره موضوع مورد معرفی نقطه نظرات خود را بیان می کنند .

۱۵- نمایش تولیدات product show

این اصطلاح به منظور بیان توسط تشریفات عروسی مهر و یادی مثل راه اندازی یک خط تولید و معرفی کالای خاص می باشد که با برگزاری مراسم توسط تشریفات عروسی مهر و یادسرگرمی موسیقی و اهداء جوایز همراه است .

۱۶- سمینار seminar :

یک سخنرانی یا یک دوره از بحث و سخنرانی است که به شرکت کنندگان اجازه داده می شود تا درباره موضوعی خاص بحث و سخنرانی کنند سمینار توسط یک کمیته هماهنگ کننده ارائه می شود معمولا با تعداد شرکت کننده ای از ۱۲ تا ۱۲۰ نفر برگزار می شود .